Soal Uas Pkn Kelas 8 Smp Semester 1 (Ganjil)

Soal UAS PKn Kelas 8 Sekolah Menengah Pertama Semester 1 (Ganjil) : Sahabat Nadi Guru yang berbahagia, kali ini Defifa akan memberikan gosip perihal Soal UAS PKn Kelas 8 Sekolah Menengah Pertama Semester 1 (Ganjil) sebagai materi pembelajar di rumah.

Adapun pola Soal UAS PKn Kelas 8 Sekolah Menengah Pertama Semester 1 (Ganjil) ialah sebagai berikut:

1. 
 kali ini Defifa akan memberikan gosip perihal Soal UAS PKn Kelas  Soal UAS PKn Kelas 8 Sekolah Menengah Pertama Semester 1 (Ganjil)

Yang harus terkandung dalam suatu pandangan/ideologi suatu bangsa ialah pernyataan yang terkandung pada kolom . . . .
a. A                 c. C
b. B                 d. D

2. Inti anutan liberalisme bertitik tolak dari paham . . . .
a. sosialis         c. kekeluargaan
b. individualis             d. keadilan

3. Pengaruh yang cukup berpengaruh dari ideologi liberal terhadap ideologi bangsa Indonesia ialah lahirnya konsep perihal masyarakat . . . .
a. beragama     c. sipil (civil society)
b. beradab       d. adil dan makmur

4. Ideologi yang memandang bahwa insan pada hakikatnya merupakan makhluk sosial ialah paham . . . .
a. nasionalisme            c. fasisme
b. liberalisme               d. sosialisme

5. Pokok pikiran utama dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ialah . . . .
a. Pemerintah memelihara fakir miskin dan belum dewasa terlantar
b. Negara akan mewujudkan kesejahteraan bangsa Indonesia
c. Negara menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan
d. Pemerintah menyelenggarakan kesejahteraan bagi rakyat

6. Pengorganisasian pemerintah dan masyarakat secara totaliter oleh kediktatoran satu partai ialah . . . .
a. ideologi liberal         c. ideologi komunis
b. ideologi Islam         d. ideologi fasis

7. Pancasila mempunyai nilai-nilai luhur yang sanggup menumbuhkan nilai moral dan kebijaksanaan pekerti luhur pada kehidupan bangsa Indonesia. Oleh lantaran itu, kewajiban kita sebagai warga negara yang sangat penting ialah . . .
a. menghafalkan rumusan Pancasila
b. membandingkan dengan ideologi bangsa lain
c. menghayati dan mengamalkannya dalam kehidupan
d. menyebarluaskan ideologi Pancasila

8. Pembangunan harus terus berlangsung, walaupun pemerintahan silih berganti, lantaran tujuan nasional bangsa hanya akan sanggup dicapai melalui . . . .
a. amanat penguasa negara
b. harapan orde usang
c. pembangunan nasional
d. harapan setiap partai politik

9. Jiwa Pancasila digali dan dikembangkan untuk dijadikan sebagai . . . .
a. lambang negara       c. semboyan bangsa
b. dasar negara            d. kepribadian bangsa

10. Contoh negara yang menganut ideologi komunis ialah . . . .
a. Amerika Serikat      c. Saudi Arabia
b. Korea Utara            d. Jerman

11. Pancasila berakar pada nilai-nilai budaya yang dijunjung tinggi oleh seluruh rakyat Indonesia, merupakan pengertian Pancasila sebagai . . . .
a. jiwa bangsa Indonesia         c. pandangan hidup bangsa
b. kepribadian bangsa                         d. sumber tertib aturan bangsa

12. 
 kali ini Defifa akan memberikan gosip perihal Soal UAS PKn Kelas  Soal UAS PKn Kelas 8 Sekolah Menengah Pertama Semester 1 (Ganjil)

Yang merupakan ciri dari ideologi Pancasila ialah . . . .
a. A                 c. C
b. B                 d. D

13. Perhatikan rumusan Pancasila berikut ini!
1) Peri Kebangsaan
2) Peri Kemanusiaan
3) Peri Ketuhanan
4) Peri Kerakyatan
5) Kesejahteraan Sosial (Keadilan Sosial)
Rumusan Pancasila di atas dikemukakan oleh . . . .
a. Ir. Soekarno             c. Bung Hatta
b. Mr. Muh. Yamin     d. Prof. Soepomo

14. Maksud dan tujuan dirumuskannya Pancasila ialah . . . .
a. untuk dijadikan sebagai pembanding ideologi lain
b. untuk dijadikan sebagai kerangka aturan di Indonesia
c. untuk dijadikan sebagai dasar negara dan ideologi nasional bangsa
d. untuk dijadikan sebagai alat penegak aturan di Indonesia

15. Perhatikan pernyataan berikut ini!
1) Dapat bersaing dengan negara lain.
2) Membentuk identitas bangsa.
3) Mengatasi banyak sekali konflik.
4) Pembentuk solidaritas yang tinggi.
5) Menjadi negara yang kuat.
Fungsi ideologi bagi suatu bangsa ialah . . . .
a. 1, 2, dan 3 c. 3, 4, dan 5
b. 2, 3, dan 4 d. 1, 3, dan 5

16. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dipergunakan sebagai . . . .
a. penyelenggaraan pemerintahan negara
b. sistem nilai yang ideal
c. petunjuk dan pedoman kehidupan bangsa
d. penentu tujuan negara Indonesia

17. Fungsi Pancasila untuk memperlihatkan orientasi kedepan mengharuskan bangsa Indonesia selalu menyadari situasi kehidupan yang sedang dihadapinya. Pernyataan ini merupakan pengertian ideologi Pancasila sebagai ideologi . . . .
a. terbuka                    c. persatuan
b. tertutup                   d. pembangunan

18. Yang bukan merupakan suatu ideologi bangsa ialah . . . .
a. memberi arah dan tujuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
b. merupakan dasar kehidupan berbangsa dan bernegara
c. menjadi dasar dalam pengambilan keputusan pihak penguasa
d. prinsip-prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara

19. Diantara nilai-nilai yang terkandung dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ialah . . . .
a. warga masyarakat mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama
b. mengakui persamaan derajat antarsesama insan sebagai asas kebersamaan
c. mengutamakan kesanggupan dan kerelaan untuk kepentingan bangsa dan negara
d. memupuk sikap saling menghormati dan bersikap mewujudkan kebersamaan

20. Kedudukan Pancasila berdasarkan UU RI No.10 Tahun 2004 ialah . . . .
a. sebagai pandangan hidup bangsa
b. sebagai sumber aturan dasar nasional
c. sebagai dasar negara
d. sebagai kepribadian bangsa

21. Bentuk negara pada masa pemerintahan UUDS 1950 ialah . . . .
a. Negara Kesatuan     c. Negara Kerajaan
b. Negara Serikat        d. Negara Federal

22. Sistem pemerintahan yang berlaku pada masa UUDS 1950 ialah . . . .
a. presidensial              c. kerajaan
b. parlementer             d. otoriter

23. Dalam sistem kebinet presidensial, para menteri pembantu presiden bertanggung jawab kepada . . . .
a. dewan legislatif                  c. DPR
b. presiden                   d. MPR

24. Berikut ini tidak termasuk janji dasar dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu . . . .
a. presiden, MPR, DPR, DPA, BPK, dan MA
b. presiden, MPR, DPR, DPD, BPK, dan kekuasaan kehakiman
c. parlemen, Mahkamah Agung, presiden, Dewan Pengawas Keuangan, dan konstituante
d. presiden, parlemen, MA, konstituante

25. Berikut ini yang tidak termasuk janji dasar dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu . . . .
a. tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
b. mempertegas sistem presidensial
c. tidak mempertahankan negara kesatuan
d. klarifikasi Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat hal-hal normatif masuk kedalam pasal-pasal

26. Perhatikan pernyataan berikut ini!
1) Presiden dan wakil presiden merupakan satu institusi.
2) Para menteri bertanggung jawab kepada parlemen.
3) Para menteri diangkat, diberhentikan, dan bertanggung jawab kepada presiden
4) Presiden dipilih pribadi oleh rakyat.
Urutan yang memperlihatkan sistem pemerintahan presidensial ialah . . . .
a. 1-3-4                        c. 2-3-4
b. 1-2-4                        d. 1-2-3

27. “Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya sanggup dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya satu kali masa jabatan.” Bunyi uraian tersebut merupakan isi Undang-Undang Dasar 1945 pasal . . . .
a. 7                              c. 7B
b. 7 ayat (3)                 d. 6

28. Berlakunya demokrasi liberal, merupakan penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini terjadi pada masa . . . .
a. UUDS 1950                        c. Konstitusi RIS
b. awal kemerdekaan              d. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945

29. Presiden membubarkan dewan perwakilan rakyat hasil pemilu lantaran dewan perwakilan rakyat menolak APBN. Hal ini merupakan bentuk penyimpangan konstitusi pada masa . . . .
a. Orde Lama              c. reformasi
b. Orde Baru               d. awal kemerdekaan

30. Munculnya pola monopoli merupakan penyimpangan Orde Baru di bidang . . . .
a. politik                      c. hukum
b. ekonomi                  d. hankam

31. Keputusan yang diambil pejabat manajemen negara tidak diskriminatif (bersifat membeda-bedakan), merupakan salah satu asas pemerintahan yaitu . . . .
a. asas kesamaan         c. asas kepastian hukum
b. asas keseimbangan d. asas motivasi

32. 
 kali ini Defifa akan memberikan gosip perihal Soal UAS PKn Kelas  Soal UAS PKn Kelas 8 Sekolah Menengah Pertama Semester 1 (Ganjil)

Pasangan yang sempurna dari tabel di atas, sebagai dampak korupsi ialah . . .
a. A - 2                        c. D - 4
b. B - 3                        d. C – 1

33. Contoh sikap patuh terhadap peraturan perundang-undangan di lingkungan keluarga ialah . . . .
a. memakai akomodasi keluarga dengan tertib
b. taat dan sempurna waktu membayar pajak
c. menjaga diam-diam negara
d. mengenakan pakaian seragam sekolah sesuai dengan peraturan

34. Bab, bagaian, pasal, dan ayat dalam suatu sistematika undang-undang disebut . . . .
a. konsiderans                         c. isi undang-undang
b. diktum                     d. kepala surat

35. Dalam tingkat pembicaraan RUU dari pemerintah, pemandangan umum, fraksi terhadap RUU, dilakukan pada pembicaraan Tingkat . . . .
a. I                   b. II
c. III                d. IV

36. Presiden berhak mengajukan RUU kepada dewan perwakilan rakyat merupakan suara Undang-Undang Dasar 1945 pasal . . . .
a. 5 ayat (1)                 c. 22 ayat (2)
b. 20 ayat (2)               d. 22 ayat (3)

37. Peraturan Mahkamah Agung dibentuk oleh . . . .
a. Mahkamah Agung               c. DPR
b. Mahkamah Konstitusi         d. MPR

38. Hak dewan perwakilan rakyat untuk mengadakan perubahan terhadap usul RUU yang diajukan pemerintah (presiden) disebut . . . .
a. hak amandemen                  c. hak budget
b. hak inisiatif                                     d. hak angket

39. Tata urutan perundang-undangan nasional dengan susunan Undang-Undang Dasar 1945 - UU/Perpu - Peraturan Pemerintah - Peraturan Presiden – Peraturan Daerah. Hal ini sesuai dengan . . . .
a. Tap MPR RI No.III/MPR/2000
b. Tap MPRS No.XX/MPRS/1965
c. UU RI Nomor 10 Tahun 2004
d. UU RI Nomor 32 Tahun 2004

40. Peraturan Pemerintah ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan . . . .
a. Peraturan Presiden c. Undang-undang
b. perda    d. Undang-Undang Dasar 1945

Demikianlah gosip yang sanggup disampaikan berkaitan dengan pola Soal UAS PKn kelas 8 SMP, yang bersumber dari Bse Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. Semoga bermanfaat!!!

0 Comments:

Post a Comment