Soal Uts Basa Sunda Kelas 3 Sd Semester Genap

Soal UTS Basa Sunda Kelas 3 SD Semester Genap : Assalamualaikum,,, selamat berguru dan semoga menjadi siswa cerdik untuk semua generasi bangsa ini. Soal UTS Basa Sunda Kelas 3 SD Semester Genap disajikan dalam blog sederhana ini bertujuan semoga dapat dijadikan sebagai materi untuk pembelajaran.

Adapun pola Soal UTS Basa Sunda Kelas 3 SD Semester Genap adalah sebagai berikut:

Baca sing gemet bacaan di handap!

Sakadang Kuya jeung Sakadang Monyet melak cau
Jaman baheula Sakadang Monyѐt sosobatan jeung Sakadang Kuya. Hiji mangsa monyѐt gegero ka sakadang Kuya ngajakan melak cau. Bring ceunah Sakadang Monyet jeung Sakadang Kuya ka Tegal. Monyѐt mah melak teh jantungna ari Kuya mah anakna.
Tuluy baralik Sakadang Kuya jeung Sakadang Monyѐt. Saminggu ti harita diteang pepelakan tѐh. Ari anu Sakadang Kuya geus kaciri pucukna, ari nu Sakadang Monyѐt mah angger keneh mangrupa jantung.
Saminggu ti harita ditareang deui, naha ari pelak Sakadang Kuya mah geus daunan, nu Sakadang monyѐt mah masih mangrupa jantung keneh.
Lila – lila jantung pelak Sakadang monyѐt tѐh buruk. Ari anak cau mah morontod nepika buahanana. Kusabab Sakadang Kuya teu bisaeun naek, nya Sakadang monyѐt geus boga niat jahat rѐk diala ѐta kabeh cau diwadahan kana koja, kѐ mun geus angges rѐk tuluy lumpat ninggalkeun Sakadang Kuya.
Tapi Sakadang Kuya teu ѐlѐh geleng. Koja nu di pakѐ wadah cau ѐta dipolongoan nu matak keur sakadang monyѐt ngala cau, Sakadang Kuya jonjon ngadaharan cau anu murag tina koja. 

I.  Jawab panlѐk di handap sing bener!
1.        Saha palaku dina kisah di luhur? ....
2.        Naon anu dipelak ku Sakadang Kuya?....
3.        Naon sababna pelak cau Sakadang Monyѐt teu jadi? ....
4.        Kumaha lila- lila pelak cau Sakadang Monyet tѐh? ....
5.        Saha nu boga niat jahat tѐh? ....

II.  Cakra (x) huruf A, B, C atawa D dina balasan nu bener!
6.        Kembang cau disebut ...
A.    Gebog                        C. Jantung                  
B.     Jajantung                    D. Kararas

7.        .... tѐh sato anu osok disapatuan.
A.     Domba            C. Munding     
B.     Sapi                D. Kuda

8.        Ciri – ciri kuda sebra mah kulitna ....
A.    Belang            C. Coklat
B.      Hideung        D. Bodas

9.        Di handap tѐh sasatoan anu kabeukina jukut iwal ti ....
A.     Kelinci                        C. Oray
B.     Marmot           D. Peucang

10.    Sato anu indit ka Jakarta jadi beunghar ....
A.    Ucing                         C. Kuda         
B.     Beruang          D. Kutu
C.      
11.    Cing, pangnutupkeun panto!
Nurutkeun eusina, kalimah di luhur kaasup kalimah?
A.    Pananya          C. Wawaran                
B.     Panyarѐk        D. Parѐntah

12.    ..., geura ngomong ulah ngabetem waѐ!
Kecap anu merenah keur ngalengkepan kalimah parentah di luhur nyaѐta ...
A.     Pok                 C. Jung                       
B.     Cing                D. Pѐk
C.      
13.    ..., atuh geura indit, bisi kahujanan di jalan!
Kecap anu merenah keur ngalengkepan kalimah parentah di luhur nyaѐta ...
A.    Pok                 C. Jung           
B.     Cing                D. Pѐk

14.    Di handap mangrupakeun kalimah parѐntah iwal ti ...
A.     Cing pangnutupkeun panto!
B.     Kamari abdi uih ti Jakarta.
C.     Geura hudang jang, geus beurang!
D.     Sok tah diuk di dinya!

15.    Katangtuan nulis kalimah parѐntah tѐh kudu dimimitin ku huruf Gedѐjeung ditungtungan ku tanda ....
A.     Titik (.)           C. Tanya (?)
B.     Koma (,)         D. Panyeluk (!)

16.    Kadaharan di handap anu matak nyeri beuteung nyaѐta ....
A.     Gula                C. Sambel       
B.     Kopi               D. Lauk asin
  
17.    Kadaharan di handap anu matak nyebabkeun nyѐri huntu nyaѐta ...
A.     Roti                 C. Es
B.     Sambel            D. Sangu 

18.    Cabѐ rasana ...
A.     Amis               C. Asin           
B.     Lada               D. Haseum

19.    Mun urang loba teuing ngadahar lada sok hayang ngadahar ...
A.    Nu haseum     C. Nu tiis
B.     Ganas             D. Nu amis

20.    Di handap mangrupakeun kadaharan nu rasana haseum iwal ti ...
A.    Cau                 C. Kedongdong         
B.     Ganas             D. Nam-nam

III. Eusian titik – titik di handap kalawan beuneur!
21.    ... pangnutupkeun pantona jang!
Kecap anu merenah keur ngalengkepan kalimah di luhur nyaѐta ....
22.    Daun cau anu geus garing disebut ....
23.    Sabangsa tokѐ ngan awakna leutik ....
24.    Sato anu sok dipakѐ narik delman ....
25.    Sato anu sok mamawa obor ti peuting ....
26.    Es, permen, coklat mangrupakeun kadaharan nu dapat nyebabkeun ....
27.    Kumaha carana ngarawat huntu ....
28.    Cabѐ, uyah, pedes jeung jahѐ tѐh sambara atawa bumbu anu rasana ....
29.    Cabѐ, uyah, bawang, gula, tomat mangrupa materi keur nyieun ....
30.    Kadaharan anu dijieuna tina ketan tuluy dileotkeun sina baruled ipis, dipoѐ nepika garing. Mun rek didahar kudu di beuleum heula . ngaran kadaharana nyaѐta ....

IV.  Salin kalimah parѐntah di handap bari benerkeun cara nulisna!
31.    Tutupan ku kerikil liang beurit tѐh!
....................................................
32.    Kurung hayam tѐh, bisi ngencar!
.......................................................
33.    Jung, geura balik ari geus kesel ngadagoan mah!
..................................................
34.    Pok, atuh geura omongkeun kahayang hidep tѐh
.....................................................
35.    Jung kaditu sampeurkeun, bisi peuting!
..................................................

Demikianlah info yang dapat disampaikan berkaitan dengan Soal UTS Basa Sunda Kelas 3 SD Semester Genap. Semoga bermanfaat!!!

0 Comments:

Post a Comment