Soal Uas Pkn Kelas 5 Sd Semester 1

Soal UAS Kelas 5 SD Semester 1 - Assalamualaikum,,, Sahabat Defifa yang berbahagia. Kali ini Defifa akan menyajikan beberapa soal yang berkaitan dengan soal UAS PKn kelas 5 SD pada Semester 1.
 Kali ini Defifa akan menyajikan beberapa soal yang berkaitan dengan soal UAS PKn kelas Soal UAS PKn Kelas 5 SD Semester 1
Adapun beberapa soal tersebut ialah sebagai berikut.
A. Berilah tanda silang ( X ) pada abjad A, B, C atau D untuk tanggapan yang sempurna !
1.    Pernyataan bentuk negara Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal ….
A.    1 ayat 2       
B. 1 ayat 1       
C. 2 ayat 2       
D. 2 ayat 1

2.    NKRI ( Negara Kesatuan Republik Indonesia ) terbentuk pada tanggal ….
A.    17 Agustus 1945               
B.    17 Agustus 1954
C.    18 Agustus 1945               
D.    18 Agustus 1954

3.    Data berikut yang paling benar mengenai Negara Kesatuan Republik Indonesia ialah ….
A.    Negara Indonesia berbentuk kesatuan
B.    Lagu kebangsaan Indonesia ialah garuda pancasila
C.    Daerah propinsi di Indonesia berjumlah 33 propinsi
D.    Indonesia memperoleh kemerdekaan pada tanggal 27 Desembver 1949

4.    Kota sabang merupakan bab dari provinsi ….
A.    Sumatera Utara               
B     Sumatera Barat
C.    Sumatera Selatan               
D.     Nangro Aceh Darus Salam

5.    Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia ialah ….
A.    Garuda Pancasila               
B.    Padi dan kapas
C.    Bhineka Tunggal Ika           
D.     Pohon beringin

6.    Wilayah daratan Indonesia yang berbatasan pribadi dengan wilayah Malaysia berada di …
A.    Pulau Sumatera               
B.    Pulau Papua
C.    Pulau Kalimantan               
D.    Pulau Sulawesi

7.    Letak Astronomis Indonesia ialah ….
A.    6° LS – 11° LS dan 95° BB – 141° BT
B.    6° LS – 11° LS dan 95° BB – 150° BT
C.    6° LU – 11° LS dan 95° BT – 141° BT
D.    6° LS – 11° LU dan 95° BB – 141° BT

8.    Binatang langka berupa rino bercula satu sanggup kita temukan di ….
A.    Nusa Tenggara Timur           
B.    Taman Safari
C.    Way Kombas Timur           
D.    Ujung Kulon Jawa Barat

9.    Berikut sumber daya alam yang ada di laut, kecuali ….
A. Karet                      
B. Ikan tongkol
C. Terumbu karang                     
D. Mutiara

10.    Indonesia mempunyai bunga sejenis bunga bangkai terbesar di dunia, yaitu bunga ….
A.    Anggrek               C. Mawar
B.    Reflesia                D. Melati

11.    Salah satu arti penting menjaga keutuhan Indonesia ialah untuk menghargai jasa para….
A.    Pemimpin             C. Pahlawan
B.    Pejuang                 D. Pemuda

12.    Manfaat yang sanggup kita peroleh jikalau kita menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ialah … .
A.    Pekerjaan yang kita lakukan tidak akan cepat selesai
B.    Pembangunan berjalan dengan tersendat-sendat
C.    Tumbuh permusuhan antara daerah
D.    Akan tercipta suasana aman, tertib, dan tentram

13.    Sebagai wujud penghargaan terhadap jasa para pendekar pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka kita harus ….
A.    Menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
B.    Melakukan upacara setiap hari
C.    Melakukan ziarah ke taman makam pahlawan
D.    Memberi sumbangan terhadap keluarga pendekar bangsa yang ditinggalkan

14.    Aisyah dan Kristin berbeda agama, mereka dekat karib. Ketika Aisyah hendak beribadah sikap yang sebaiknya Kristin tunjukan ialah ….
A.    Melarangnya               
B.    Menghalang-halangi
C.    Memberi kesempatan pada Aisyah        D.    Tidak memperdulikannya

15.    Wilayah Indonesia sebagai kesatuan politik artinya ….
A.    Perkembangan harus harmonis di seluruh Indonesia
B.    Kemajuan masyarakat harus merata dan seimbang
C.    Seluruh wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan hukum
D.    Ancaman satu tempat ialah bahaya seluruh bangsa

16.    Peraturan yang disusun oleh pemerintah sentra dan dewan perwakilan rakyat dan mempunyai sifat mengikat warga negara Indonesia dinamakan ….
A.    Undang-undang               
B.    Undang-Undang Dasar 1945
C.    Peraturan memerintah           
D.    Peraturan daerah

17.    Peraturan perundang-undangan yang kedudukannya di atas Undang-unadang ialah ….
A.    Peraturan pemerintah           
B.    Undang-Undang Dasar 1945
C.    Peraturan presiden               
D.    Peraturan daerah

18.    dewan perwakilan rakyat bersama wali kota menyusun peraturan tempat untuk wilayah ….
A.    Kecamatan                    
B. Kabupaten
C.    Propinsi                   
D. Kota

19.    Salah satu manfaat adanya peraturan perundang-undangan ialah …
A.    Menciptakan keamanan dan ketertiban
B.    Menghilangkan kejahatan
C.    Meringankan beban masyarakat
D.    Menghambat kreativitas masyarakat

20.    Peraturan tempat mencakup peraturan tempat ….
A.    Setingkat propinsi saja           
C.    Kabupaten kita saja
B.    Propinsi, kabupaten kota dan desa 
D.    Desa/peraturan yang setingkat saja

21.    Undang-undang Dasar 1945 dan undang-undang merupakan peraturan pada tingkat …
A.    Daerah                    C. Pusat
B.    Propinsi                  D. Kabupaten

22.    Tata cara berlalu lintas dengan ….
A.    Memacu kendaraan dengan kecepatan sangat tinggi
B.    Tidak melengkapi dengan surat tanda bukti pendapatan kendaraan
C.    Tidak perlu mengenakan helm atau sabuk pengaman
D.    Mengambil jalur jalan sebelah kiri

23.    Contoh perbuatan yang mencerminkan ketaatan dan kepatuhan  terhadap peraturan yang berlalu di sekolah ialah ….
A.    Berangkat sekolah sebelum bel tanda masuk berbunyi
B.    Mengikuti upacara setiap pagi
C.    Selalu berada di dalam kelas pada dikala istirahat
D.    Melaksanakan kiprah piket setiap pagi

24.    Sikap kita dalam menjaga pasilitas umum ialah ….
A.    Menggunakan pasilitas umum untuk keperluan pribadi
B.    Memanfaatkan sesuai dengan kegunaan pasilitas tersebut
C.    Sebagai tempat membuang sampah
D.    Mengotori dengan mencoret dindingnya

25.    Salah satu makna kehidupan yang tertib dalam masyarakat ialah ….
A.    Tumbuhnya kesadaran untuk hidup bersama
B.    Terciptanya sikap hidup hormat menghormati
C.    Terwujudnya suasana aman, tentram dan damai
D.    Terbinanya sikap ramah tamah

B. Isilah titik-titik di bawah ini dengan tanggapan yang benar !
26.    Semboyan Negara Kesatuan Republik Indonesia ialah ….

27.    Indonesia terdiri dari pulau-pulau sehingga dikenal sebagai negara ….

28.    Indonesia bab timur berbatasan dengan negara Papua New Ginie di pulau ….

29.    Di hutan kalimantan terdapat binatang dilindungi secara internasional yaitu ….

30.    Keutuhan NKRI tercermin dalam Pancasila, sila ke ….

31.    Kongres Pemuda ke II tahun 1928 menghasilkan ikrar yang disebut ….

32.    Peraturan tidak tertulis yang ada di masyarakat disebut ….

33.    Lembaga yang mempunyai wewenang mengubah Undang-Undang Dasar ialah ….

34.    Bagi masyarakat yang melanggar ketentuan yang ada dalam peraturan akan mendapat ….

35.    Salah satu yang bentuk pelanggaran pidana ialah ….

C. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan uraian singkat !

36.    Indonesia mendapat julukan sebagai negara maritim, apakah yang dimaksud dengan negara maritim tersebut?

37.    Sebutkan lima pulau di Indonesia yang termasuk pulau besar!

38.    Sebutkan tiga pola sikap yang membuat kerukunan!

39.    Mengapa masyarakat memerlukan peraturan?

40.    Sebutkan tiga pola peraturan daerah!

Demikianlah informasi yang sanggup disampaikan berkaitan dengan soal UAS PKn kelas 5 SD. Semoga bermanfaat!!!

0 Comments:

Post a Comment